Strategickou vizí naší organizace je vytvořit společnost, která je stabilní, schopna dlouhodobě dosahovat očekávaných výsledků a prosperity ve výrobě tlakových ocelových lahví do objemu 1 litr a služeb s touto činností spojených.

Naším záměrem je vyvinout maximální úsilí, abychom poskytli zákazníkovi vysoce kvalitní služby, které naplní jeho spokojenost a loajalitu k organizaci. Kvalita spoluvytváří dobré jméno společnosti a je nutnou podmínkou pro její prosperitu. Samozřejmostí je zajištění šetrného přístupu k životnímu prostředí a dodržování zásad bezpečnosti práce.

Organizace DGF a.s. vyhlásila základní principy politiky společnosti:

VZTAH K ZÁKAZNÍKOVI

 • Jsme společnost se silnou orientací na zákazníka.
 • Cílem všech našich činností je vždy 100% splnění všech předem stanovených požadavků zákazníka, včetně předvídání jeho budoucích potřeb.
 • Chceme neustálým zlepšováním integrovaného systému managementu, včetně zkvalitňováním vztahů se spolupracujícími subjekty, docílit schopnost beze zbytku plnit požadavky zákazníka a jednat v souladu s jeho přáními a požadavky.
 • Snažíme se eliminovat dopady do životního prostředí u zákazníka v souvislosti s použitím našich služeb a výrobků.

VZTAH K FIRMĚ, TRHU

 • Všechny naše služby jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR a EU.
 • Společnost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.
 • Společnost dbá o optimální zajišťování a využívání potřebných zdrojů.
 • Usilujeme o minimalizaci negativních dopadů vlastních činností, služeb a výrobků, klademe důraz na prevenci vzniku negativních dopadů na životní prostředí.
 • Podporujeme a propagujeme správnou praxi v oblasti BOZP v rovnováze se sociálně-ekonomickými potřebami. Předcházíme vzniku úrazů a poškození zdraví a zajišťujeme neustálé zlepšování integrovaného systému managementu.
 • Organizace se zavázala reagovat na vážné podněty od externích zainteresovaných stran.

VZTAH K PRACOVNÍKŮM

 • Každý náš spolupracovník je přesvědčen o významu kvality pro prosperitu společnosti, zná svoji odpovědnost a postavení v integrovaném systému managementu.
 • Kvalitní a odpovědná práce každého pracovníka je zárukou úspěchu firmy.
 • Naši pracovníci jsou vybíráni na základě odborných, ale i vyšších morálních vlastností.
 • Pracovníci jsou díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení nositeli výkonnosti naší firmy, dbají zásad šetrného přístupu k životnímu prostředí a dodržování zásad bezpečnosti práce.
 • Na podporu zlepšení mezilidských vztahů uvnitř firmy poskytujeme sociálně společensky motivovaný systém. Dobrou vzájemnou komunikací chceme prohlubovat vztah a sounáležitost ke společnosti. Základem integrovaného systému managementu je odborně silný, stabilizovaný a spokojený kolektiv pracovníků.

VZTAH K DODAVATELŮM

 • Všichni naši dodavatelé, jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací v požadované kvalitě a stanovených termínech.
 • Chceme mít jenom spolehlivé a kvalitní dodavatele.
 • Naši dodavatelé jsou partneři, kteří mají vlastní systém managementu na vysoké úrovni, dodávají vysokou kvalitu produktů, dbají šetrného přístupu k životnímu prostředí a dodržují zásady BOZP.
 • Budeme je hodnotit, vybírat a úzce s nimi spolupracovat tak, aby splnili naše očekávání.
 • Poskytujeme našim smluvním partnerům konzultace v případě změn.

VZTAH K NTEGROVANÉMU SYSTÉMU MANAGEMENTU

 • Naší snahou je neustále dosahovat souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN EN OHSAS 18001:2008 a tím plnit požadavky na integrovaný systém managementu.
 • Vedení firmy se zavazuje pravidelně ověřovat funkčnost integrovaného systému a zabezpečovat vše potřebné zdroje k jeho efektivnímu fungování, ověřovat environmentální dopady vyplývající z činností organizace a vyhodnocovat možná rizika v souvislosti s bezpečností práce. Přijímat okamžitá opatření v případě změn.

PŘÍSTUP K OKOLÍ A PROSTŘEDÍ

 • Zavazujeme se plánovaně a cílevědomě zlepšovat pracovní prostředí ve všech činnostech společnosti.
 • Chceme udržovat životní prostředí a své okolí na takové úrovni, která bude nejen splňovat požadavky předpisů, ale i oprávněné požadavky zájmových skupin.
 • Řídit operace a činnosti spojené s identifikovaným nebezpečím v oblasti BOZP.

NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ

 • Touto schválenou a vyhlášenou politikou společnosti se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený integrovaný systém managementu.
 • Změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení integrovaného systému management. Zlepšování chápeme jako proces stálý a systematický.

Moravská Třebová, dne 14.10.2019

Ing. Zdeněk Ošťádal, ředitel

Politika společnosti ke stažení (soubor pdf)